พันธกิจของเทศบาลตำบลบางปู

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

พันธกิจของเทศบาลตำบลบางปู

                   พันธกิจที่ ๑ พัฒนาตำบลให้พี่น้องประชาชน อยู่เย็น เป็นสุข ได้รับบริการสาธารณะที่ดี มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน

                   พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้พื้นที่เทศบาลตำบลบางปู เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ โดยทำการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม มลพิษต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากแหล่งอุตสาหกรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ให้เอ้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                   พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และให้เป็นแหล่งพาณิชย์ชั้นนำ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรรตามแนวทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม

                   พันธกิจที่ ๔ พัฒนาทางด้านการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับการจัดการเรียนการศึกษา และการกีฬาของประชาชนในตำบลให้สูงขึ้นครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ   เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                   พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดแก่หน่วยงานและชุมชน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

                   พันธกิจที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนเพื่อให้ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-