แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู     
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  
เทศบาลตำบลบางปู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐     



วรรณา ยิ้มเผือก     
(นางสาววรรณา ยิ้มเผือก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง     


เอกสารแนบท้ายประกาศ เทศบาลตำบลบางปู ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐     
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑.
ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนบริเวณ
หน้าโรงเรียนเทศบาล ๒
๕,๕๐๐,๐๐๐
๐๙/๒๕๖๑
๒.
วิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่ พร้อมติดตั้ง
เสารับสัญญาณ อุปกรณ์ครบชุด
จำนวน ๑ เครื่อง
๔๐๐,๐๐๐
๐๖/๒๕๖๑
๓.
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยซ่อมจักรยาน
ตรงข้ามบริษัทยัวซ่า แบตเตอรี่
๗,๐๐๐,๐๐๐
๐๙/๒๕๖๑


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.











ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย








-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-




Facebook ทต.บางปู