แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู     
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  
เทศบาลตำบลบางปู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐     วรรณา ยิ้มเผือก     
(นางสาววรรณา ยิ้มเผือก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง     


เอกสารแนบท้ายประกาศ เทศบาลตำบลบางปู ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐     
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑.
ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ริมคลองชลประทาน
บริเวณซอยสินสมบุญถึงบริเวณซอยการเคหะ
สมุทรปราการ
๑๔,๐๐๐,๐๐๐
๐๕/๒๕๖๑
๒.
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยคลองยายจิ๋ว
๑๒,๘๕๐,๐๐๐
๐๖/๒๕๖๑
๓.
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุง
ถนน คสล. ซอยนวลเนตรสายเมนฝั่งทิศตะวันตก
๒,๕๐๐,๐๐๐
๐๓/๒๕๖๑
๔.
ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองหัวลำภู
๑,๐๐๐,๐๐๐
๐๖/๒๕๖๑
๕.
ก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัทล์ติกคอนกรีต
ถนนท้ายบ้าน-หาดอมรา
๕๕,๐๐๐,๐๐๐
๐๙/๒๕๖๑
๖.
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอิตาเลี่ยนซอยกลาง
เชื่อมซอยสามเอส
๑,๒๐๐,๐๐๐
๐๖/๒๕๖๑
๗.
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู ๔๗
(ซอย ๑๕)
๑,๖๐๐,๐๐๐
๐๕/๒๕๖๑
๘.
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเทศบาลบางปู ๙๖ (ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์)
เชื่อมก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู ๙๘
(คลองคอต่อ)
๖,๙๕๐,๐๐๐
๐๙/๒๕๖๑
๙.
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแพรกสลอด
บริเวณหน้าวัดโสธรนิมิตต์
๒,๕๐๐,๐๐๐
๐๔/๒๕๖๑
๑๐.
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมูลนิธิ
ธรรมกตัญญู (บริเวณท้ายซอย)
๑,๔๐๐,๐๐๐
๐๒/๒๕๖๑
๑๑.
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนพระยืน
๔๐๐,๐๐๐
๐๓/๒๕๖๑
๑๒.
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
เทศบาลบางปู ๔๓ (ร่วมพัฒนา)
๘,๐๐๐,๐๐๐
๐๖/๒๕๖๑
๑๓.
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
หมู่บ้านคลองเสาธง (ฝั่งน้ำเค็ม)
๑,๖๐๐,๐๐๐
๐๒/๒๕๖๑
๑๔.
รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๐๖/๒๕๖๑


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู