แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู     
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  
                เทศบาลตำบลบางปู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐     วรรณา ยิ้มเผือก     
(นางสาววรรณา ยิ้มเผือก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง     


เอกสารแนบท้ายประกาศ เทศบาลตำบลบางปู ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐     
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑.
ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. คลองหัวลำภูลาย
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๐๖/๒๕๖๑
๒.

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงถนน
คสล. คลอง ๑ (ตำหรุ-บางพลี)

๖,๗๐๐,๐๐๐
๐๖/๒๕๖๑
๓.
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. คลองแพรกเปี่ยม
๓,๑๐๐,๐๐๐
๐๔/๒๕๖๑
๔.
ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
หมู่บ้านเพชรงาม
๖๐๐,๐๐๐
๐๒/๒๕๖๑
๕.
ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม คสล. ซอยจัดสรรเสนาะ
๒,๐๐๐,๐๐๐
๐๒/๒๕๖๑
๖.
โครงการศึกษาและออกแบบประตูระบายน้ำพร้อม
ระบบสูบน้ำคลองชลประทาน (หน้าเทศบาล)
๕,๐๐๐,๐๐๐
๐๙/๒๕๖๑
๗.
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู ๑๑๐
๔๙๐,๐๐๐
๐๔/๒๕๖๑
๘.
ก่อสร้างป้ายบอกทางภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง)
๒,๕๐๐,๐๐๐
๐๙/๒๕๖๑
๙.
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน
ซอยเทศบาลบางปู ๕๕
๘,๐๐๐,๐๐๐
๐๙/๒๕๖๑
๑๐.
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน
ซอยบางปูใหม่นครโครงการ ๔
๘,๐๐๐,๐๐๐
๐๙/๒๕๖๑
๑๑.
ปรับปรุงทางเท้า คสล. เทศบาลบางปูซอย ๖๖
(มูลนิธิศิริวัฒนา)
๕,๐๐๐,๐๐๐
๐๖/๒๕๖๑
๑๒.
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล
บางปู ๔๗ สายหลัก และซอยย่อยทั้ง ๒ ฝั่ง
๑๐,๕๐๐,๐๐๐
๐๖/๒๕๖๑


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู