แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล ๑ บางปูใหม่)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู     
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  
               เทศบาลตำบลบางปู    ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐    ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐     วรรณา ยิ้มเผือก     
(นางสาววรรณา ยิ้มเผือก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง     


เอกสารแนบท้ายประกาศ เทศบาลตำบลบางปู ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐     
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม่)
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๐


 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู