แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์บรรทุกขยะฯ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู    
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    


              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 
              เทศบาลตำบลบางปู    ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑    ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐    วรรณา ยิ้มเผือก    
(นางสาววรรณา ยิ้มเผือก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง    


เอกสารแนบท้ายประกาศ เทศบาลตำบลบางปู ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐    
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑. เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์บรรทุกขยะ ล้างรถ ที่เก็บพัสดุ อุปกรณ์ ที่พักสำหรับผู้เฝ้าเวรยาม และอื่นๆ ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๐


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู