เทศบาลตำบลบางปู

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 48
แย่ดีที่สุด 


หมายเลขโทรศัพท์กลาง


02-174-3390-9

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขภายใน
นายกเทศมนตรี
1111
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 1112-1114
 
รองนายกเทศมนตรี
1120,1130,1140
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี
1121,1131,1141
   
ประธานสภาเทศบาล
1176
รองประธานสภาเทศบาล
1177
   
ปลัดเทศบาล
1999
หน้าห้องปลัดเทศบาล
1991-1992
รองปลัดเทศบาล
1951
รองปลัดเทศบาล
1952


สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
1200
- หน้าห้อง
1201
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1210
- งานธุรการ
1211,1212
- งานกิจการสภา
1214
ฝ่ายอำนวยการ
1220
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1223
ฝ่ายปกครอง
1230
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ)
1231,1232
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1233
- งานทะเบียนราษฎร/งานบัตรประจำตัวประชาชน1242,1243
ฝ่ายนิติการ
1940
แจ้งเหตุเพลิงไหม้

02-323-1789
02-323-1899

โทรสาร
02-323-9473


กองการเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
1163
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1221
ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
1222


กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
1300
งานธุรการ
1301
ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินฯ)
1311-1314,1350
ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานพัสดุฯ)
1321-1322
ฝ่ายพัฒนารายได้ (จัดเก็บ, จดทะเบียนพาณิชย์)
1331-1334
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
1342
โทรสาร
02-323-2553


กองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
1500
งานธุรการ
1510
ฝ่ายแบบแผน
1520
งานวิศวกรรม
1521
งานสถาปัตยกรรม
1523
งานเขียนแบบ
1525
งานผังเมือง
1526
ฝ่ายโยธา
1530
งานสาธารณูปโภค
1531
งานไฟฟ้า
1532
งานเครื่องจักรกล
1534
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
1900
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1911
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
1930-1931
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1920-1921
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1600
งานธุรการ
1610
งานสุขาภิบาล (ใบอนุญาต)
1621
งานสัตวแพทย์
1631
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
1626
งานป้องกันและควบคุมโรค
1633
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ฯ)
02-323-2575


กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

งานธุรการ
1810
งานการเงิน/พัสดุ
1821
ฝ่ายบริหารการศึกษา
1830
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
1840
งานบรรณารักษ์
1841
   
กองสวัสดิการสังคม
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  1400
งานธุรการ
1410
ฝ่ายพัฒนาสังคม
1421-1422
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
1441
งานลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
1451
   
กองการประปา
 
ผู้อำนวยการกองการประปา
02-707-6343
งานธุรการ
02-323-9480
 
 
กองช่างสุขาภิบาล

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
1700
งานธุรการ 1710
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
1730
งานควบคุมคุณภาพน้ำ
1731
 
 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
0
ร้องเรียนร้องทุกข์
02-323-9666


หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-174-3399
ชื่อหน่วยงาน หมายเลขภายใน
นายกเทศมนตรี 111
หน้่าห้องนายกเทศมนตรี 115,116
   
รองนายกเทศมนตรี (รองอดุล) 222
-หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี   
   
รองนายกเทศมนตรี (รองสมพร) 333
-หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี  
   
ประธานสภาเทศบาลฯ 410
รองประธานสภาเทศบาลฯ 411,511
   
   
ปลัดเทศบาล 555
-หน้าห้องปลัดเทศบาล 100,103
   
รองปลัดเทศบาล 101,102

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-