เทศบาลตำบลบางปู

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน

บทบาทกรรมการชุมชน
► สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
► พัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้าที่กรรมการชุมชน
► จัดทำแผนพัฒนาชุมชน แก้ไขปัญหา และสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน
► ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของเทศบาล และช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
► การจัดบริการสาธารณะในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เทศบาลมอบหมาย

เทศบาลตำบลบางปู มีชุมชนทั้งหมด 50 ชุมชน  ดังนี้

ชุมชนตำบลบางปู

1.ชุมชนคลองตาเจี่ย
2.ชุมชนคลองตาก๊ก
3.ชุมชนคลองใหม่
4.ชุมชนคลองบางปู
      ประธานชุมชน - นายสุกิจ  บานชื่น
ประธานชุมชน - นายชูรัช  มาดแม้นภาคิน
ประธานชุมชน - นายประจม  นิ่มนวล
ประธานชุมชน - นายชาญ  ทองเป้อ

ชุมชนตำบลบางปูใหม่

5.ชุมชนคลองหัวลำภู
6.ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม
7.ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด
8.ชุมชนซิตี้วิลเลจ
9.ชุมชนปัญญานครฟาร์มไก่
10.ชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์
11.ชุมชนโครงการ 4 แท้งน้ำ
12.ชุมชนนวลเอกนคร
13.ชุมชนตำหรุ
14.ชุมชนบางสำราญออมทอง
15.ชุมชนเสาธงพัฒนาน้ำจืด
16.ชุมชนคลองเสาธง
17.ชุมชนฟอกหนัง
18.ชุมชนเสด็จแม่
19.ชุมชนสามห่วงยั่งยืน
20.ชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า
21.ชุมชนพัฒนาทรัพย์
22.ชุมชนเจริญสุข
23.ชุมชนรสทิพย์
       ประธานชุมชน - นางแสง  แจ้งเวช
ประธานชุมชน - น.ส.วิไลลักษณ์  ม่วงตะเรียน
ประธานชุมชน - นายมงคล  สิลลา
ประธานชุมชน - นางเสน  อ่อนจันทร์
ประธานชุมชน - นางพิณธกรณ์  ฉัตรวรโสภณ
ประธานชุมชน - นายสุขสันต์  สิงห์สุข
ประธานชุมชน - นายจรินทร์  คล้ายวิเชียร
ประธานชุมชน - นายสมาน  วิธิสินธุ์
ประธานชุมชน - น.ส.จุไร  โตสงวน
ประธานชุมชน - นางเกศกมล  สุขดิษฐ
ประธานชุมชน - นางพงศ์สิทธิ์  บุญประเสริฐภา
ประธานชุมชน - นายวะสัน  ธาตุทอง
ประธานชุมชน - น.ส.ศรินรัตน์  อุดมผลพัฒนพร
ประธานชุมชน - นายสรรค์ชัย  ศรีพัชรานุกูล
ประธานชุมชน - น.ส.รุ่งราตรี  เนตรท้วม
ประธานชุมชน - น.ส.จำเรียง  แพงวงษ์
ประธานชุมชน - นายประวิทย์  ประทุมวัน
ประธานชุมชน - นายทองคำ  ผลโพธิ์
ประธานชุมชน - นายพัสกร  คล้ายศิริ

 

ชุมชนตำบลท้ายบ้าน

24.ชุมชนคลองหลวง 3
25.ชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม
26.ชุมชนพนาสนธิ์โอเชี่ยนซิตี้วิลเลจ
27.ชุมชนวัดอโศการาม
28.ชุมชนอิตาเลี่ยนไทย
29.ชุมชนคลองแสนสุข
30.ชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
31.ชุมชนคลองศาลาแดง
32.ชุมชนพนาสนธิ์ 8
33.ชุมชนนกแก้ว - สามเอส
34.ชุมชนพรสวรรค์
       ประธานชุมชน - นายไสว  แซ่ตั้ง
ประธานชุมชน - นายจารึก  แปลงพงษ์ศิริ
ประธานชุมชน - นายยูเสน  บุญโท
ประธานชุมชน - น.ส.สยุมพร  พานแก้ว
ประธานชุมชน - นายประสงค์ แก้วมณี
ประธานชุมชน - นายเอกชัย  เล้าเรืองตระกูล
ประธานชุมชน - นายไพรัช  เบือนคำ
ประธานชุมชน - นายวัต  นามสมุทร
ประธานชุมชน - น.ส.สังเวียน  จำปีคง
ประธานชุมชน - นางพลอย  หมอนเมือง
ประธานชุมชน - นายอิทธิพล  สกุลณวงศ์

ชุมชนตำบลท้ายบ้านใหม่

35.ชุมชนตะกาดปลั่งเปล่ง
36.ชุมชนอุ่นอารี
37.ชุมชนอู่ทองพัฒนา
38.ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม
39.ชุมชนสินสมบูรณ์
40.ชุมชนตะกาด
41.ชุมชนยัวซ่าคาร์สันร่วมใจ
42.ชุมชนไทรงามฯ
43.ชุมชนบุญประคอง
44.ชุมชนโครงการ 3 บางปูวิลล่า
45.ชุมชนมีสินเลิศพัฒนา
46.ชุมชนเคหะสมุทรปราการ
47.ชุมชนพระยืน
48.ชุมชนการบินพลเรือน
49.ชุมชนจัดสรรเสนาะ
50.ชุมชนศิวะนครเมืองใหม่
         ประธานชุมชน - นางฉวี  บุญเกิด
ประธานชุมชน - นางชำนิ  อัจนารัศมี
ประธานชุมชน - น.ส.ไพลิน  เมฆพยัพ
ประธานชุมชน - นายสอาด  พฤกษาชาติ
ประธานชุมชน - น.ส.ดาวรุ่ง  สำเภาแก้ว
ประธานชุมชน - น.ส.กิตติรัตน์  หุ่นท่าไม้
ประธานชุมชน - นางสายพรวน  ชุดทอง
ประธานชุมชน - นายชัชวาลย์  ค้าซุง
ประธานชุมชน - นายธวัช  บุญประคอง
ประธานชุมชน - นายหยกรักษ์  พลดงนอก
ประธานชุมชน - นางฐานิตา  คำไทย
ประธานชุมชน - นายบุญร่วม  งันขุนทด
ประธานชุมชน - นายสมบูรณ์  ดอกกลิ่น
ประธานชุมชน - นายธนบูรณ์  บัวทอง
ประธานชุมชน - นายประเสริฐ  ทองหงษ์
ประธานชุมชน - นายพันธุ์ธัช  ตาแก้ว


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-