เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างข้าราชการประจำ

โครงสร้าง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
 
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
     
 

 
 
นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
 
 
ปลัดเทศบาล
 

โทร.02-1743399 ต่อ 1999
 
 
 

 

พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์
นายบุญชั้น  ลำพองชาติ
รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล
โทร.02-1743399 ต่อ 1951
โทร.02-1743399 ต่อ 1952     

นางสาววิภาพร  แดงบุบผา
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นายวันชัย  บุญมาก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    
     นายณัฏฐพร  พรหมมาศ
นายบุรินทร์  เสกสุวงศ์
นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 


 
   
 
นายพนา รติมนพรกุล
นางสาววรณัน  ชมจันทร์คำ
นางสายฝน  ผ่องศรี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองการศึกษา
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่


     

นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รก.ผอ.กองการประปากองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู