เทศบาลตำบลบางปู

กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้าง

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
นายพนา รติมนพรกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม      

นายธวัชชัย ชาติดา
   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม   
นายสมชาย ศรีสุวรรณวิเชียร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    รก.หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์    
นางสาวลัดดาวัลย์ สุขประชาศิลป์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนนางสาวเจะรอฮานี วันอิสะมะแอ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศิรินาฎ ยังสุขสถาพร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายยพิพัฒน์ สมพงษ์พานิช
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายศุภณัฐ สูบเด็ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุวรรณี สุขมี
นักสงคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวบุษยลักษณ์ จำปาเทศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสาวพิชญา เพียรทรัพย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐนรี  ผดุงนานนท์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กองสวัสดิการสังคม 

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
           ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
               -  งานธุรการ
               -  งานสารบรรณ
               -  งานพัฒนาบุคลากร
               -  งานแผนงานและวิชาการ
               -  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของราชการ
               -  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
               -  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
               -  งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  เช่น การเบิกจ่าย การวางฎีกา การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชีทำรายงานการบัญชี
               -  งานการบริหารและควบคุมงบประมาณ
               -  งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
          ๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               -  งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
               -  งานสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
               -  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
               -  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังคมสงเคราะห์
               -  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ
               -  งานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อกิจการผู้สูงอายุ
               -  งานฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน
          ๓. ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               -  งานสำรวจข้อมูลชุมชนและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
               -  งานจัดเวทีประชาคม
               -  งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
               -  งานตรวจเยี่ยม  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชน
               -  งานแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุมชน
          ๔. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               -  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม
               -  งานส่งเสริมครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
               -  งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
               -  งานสนับสนุนกิจการสตรี เด็กและเยาวชน
               -  งานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อกิจการสตรี เด็กและเยาวชน
               -  งานส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน
               -  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของชุมชน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-