เทศบาลตำบลบางปู

กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้าง

User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 


กองสวัสดิการสังคม 

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
           ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
               -  งานธุรการ
               -  งานสารบรรณ
               -  งานพัฒนาบุคลากร
               -  งานแผนงานและวิชาการ
               -  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของราชการ
               -  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
               -  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
               -  งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  เช่น การเบิกจ่าย การวางฎีกา การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชีทำรายงานการบัญชี
               -  งานการบริหารและควบคุมงบประมาณ
               -  งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
          ๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               -  งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
               -  งานสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
               -  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
               -  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังคมสงเคราะห์
               -  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ
               -  งานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อกิจการผู้สูงอายุ
               -  งานฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน
          ๓. ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               -  งานสำรวจข้อมูลชุมชนและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
               -  งานจัดเวทีประชาคม
               -  งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
               -  งานตรวจเยี่ยม  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชน
               -  งานแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุมชน
          ๔. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               -  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม
               -  งานส่งเสริมครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
               -  งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
               -  งานสนับสนุนกิจการสตรี เด็กและเยาวชน
               -  งานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อกิจการสตรี เด็กและเยาวชน
               -  งานส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน
               -  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของชุมชน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู