เทศบาลตำบลบางปู

กองการศึกษา

โครงสร้าง

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
นางสาววรณัน ชมจันทร์คำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 นางสาววรณัน ชมจันทร์คำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายเจริญพร ศรีธินันท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รก.หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวจุฑามาศ ชื่นจิตร
นักสันทนาการปฏิบัติการ
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวชิดชนก โชติช่วง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรินทร์รฐา  พงศ์สิทธิฐากูร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางศิริณัฎฐ์ บุญเหลี่ยม ภัยแคล้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  นางสาวสุลีรัตน์ ปลั่งกลาง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นางธุวารัศม์ พูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรทิวา ทองเพ็ชร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม่)

นางจุฑาทิพย์ ฤทธิ์แผลง
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางอภิกษณา แย้มสุนทรา
ครูชำนาญการ
นางสาวณัฐนันท์ สุขสำราญ
ครูชำนาญการ
นางอุสาห์ ทองดี
ครูชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา ชูช่วย
ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาล ๒ (บางปู)

นางสาวพรสวรรค์ วงศ์กระโซ่
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวจงจิตร์ ฉัตร์เงิน
ครูชำนาญการ

นางสาวอังคณา มาตสม
ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่)

นางสาวรำพึง สอนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวเนตรอร ต่อกังวาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวลำพูล หูมแพง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอิทธิพล รันจัตุรัส
ครูชำนาญการ
นางอุมารินทร์ สายทอง
ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู


นางรุ้งนภา ไพรหาญ
ครูชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่


นางนงลักษณ์ เกตุสุวรรณ์
ครูชำนาญการ

วิสัยทัศน์กองการศึกษา

“จัดการศึกษาให้เทศบาลตำบลบางปู เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รักศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สู่วิถีประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยเน้นเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ให้มีคุณภาพอย่างมีคุณค่า และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาในระดับต่อไป
๒. ส่งเสริมพัฒนาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลบางปู ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยการให้ความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. ส่งเสริมสนับ กิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มีความสันติสุข
๕. ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟูให้ความรู้เพื่อสืบทอดด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวิถีชีวิตท้องถิ่เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพและความเสมอภาคทัดเทียมกัน
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบางปู เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย รับรู้ข่าวสารอย่างมีคุณภาพ   เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
๔. เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู มีความรู้ใช้เป็นฐานในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพสมบูรณ์และได้รับบริการด้านการกีฬานันทนาการอย่างทั่วถึง
๖. มีสถานที่จัดกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและนันทนาการอย่างพอเพียง
๗. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดจากยาเสพติด อบายมุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๘.  เทศบาลตำบลบางปูเป็นสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมานฉันท์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ของกองการศึกษา ประกอบด้วย

๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประสานงาน งานสวัสดิการ    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานการรายงานควบคุมการเบิก-จ่าย พัสดุครุภัณฑ์ของกองการศึกษา งานข้อมูลระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 2 งานดังนี้
๑.๑  งานธุรการ
๑.๒  งานงบประมาณ
๑.๓  งานพัสดุ
๑.๔  งานระบบสารสนเทศ
๒. ฝ่ายบริหารการศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการและบริหารทั่วไป ส่งเสริม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการ ประกันคุณภาพ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ กำหนด จัดทำแผนและโครงการของกองการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ในส่วน ของกองการศึกษา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น ๖ งานดังนี้
๒.๑ งานโรงเรียน ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางปูมีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๓ แห่ง ดังนี้
(๑) โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม่) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๙/๑๐๗ หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
(๒) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บางปู) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ            จังหวัดสมุทรปราการ
(๓) โรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ซอยเทศบาลบางปู ๕๕ (ยัวซ่า)  ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
๒.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปูมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (อายุ ๒.๕ -๒.๑๑ ปี) จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้
(๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ม. ๕ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ
(๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ม. ๕ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ
๒.๓ งานการศึกษาปฐมวัย
๒.๔ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒.๕ งานกิจการนักเรียน
๒.๖ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
๓. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม พัฒนาสังคมด้าน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง จัดชมรม หรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา ทักษะ พัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติส่งเสริมงานการกีฬาและนันทนาการ โดยแบ่งออกเป็น ๙ งานดังนี้
๓.๑ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันมีห้องสมุดชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๖ แห่ง
(๑) ห้องสมุดชุมชนเคหะชุมชนสมุทรปราการ
(๒) ห้องสมุดชุมชนยัวซ่า
(๓) ห้องสมุดชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม
(๔) ห้องสมุดชุมชนตำหรุ
(๕) ห้องสมุดชุมชนศิวะนคร
(๖) ห้องสมุดชุมชนการบินพลเรือน
๓.๒ งานกิจการศาสนา
๓.๓ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
๓.๔ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๓.๕ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๓.๖ งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
๓.๗ งานศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบางปู
๓.๘ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
๓.๙ งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-