เทศบาลตำบลบางปู

กองคลัง

โครงสร้าง

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 


กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
         ๑. ฝ่ายบริหารงานการคลัง ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ประกอบด้วย
             - งานการเงินและบัญชี
             - งานธุรการ
         ๒. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์กร งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี จัดทำหนังสือรับรองผลงาน ทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและทันกับความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย
             - งานพัสดุและทรัพย์สิน
         ๓. ฝ่ายพัฒนารายได้ ดำเนินการเกี่ยวกับดูแล รับผิดชอบ บริหารการจัดเก็บรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่ดี เพื่อองค์กรมีงบประมาณมาใช้ในการบริหาร และพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้อง และเป็นธรรมด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
             - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
             - งานพัฒนารายได้
             - งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
         ๔. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
             - งานแผนที่ภาษี
             - งานทะเบียนทรัพย์สิน
             - งานเร่งรัดภาษี

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู