เทศบาลตำบลบางปู

สำนักปลัดเทศบาล

โครงสร้าง

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
พ.จ.อ.วัชนันท์ วรางค์พิสุทธิ์
รองปลัดเทศบาล
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาววิภาพร แดงบุบผา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จ.อ.วรพงษ์  เปล่งวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววรินทร คำพึ่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวอรุณรุ่ง งามสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุทนต์ เดชวงค์
นิติกรชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นายมหัสชัย แซ่ตั้ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ อุดม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปราณี สมบูรณ์สิทธิ์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวรัฐฐาน์ พรรัฐธนฉัตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
            


นางชุรีย์ ทรัพย์นาค
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนานันท์ แจ่มศักดิ์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวภรภัทร รัตนดิเรกกุล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

                  

นางอังคณา สุภาพบุรุษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายศรายุทธ ศรีวิชัยเชือน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายภาคภูมิ เฉลยภาพ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


                           
นางสาวนันทวัลย์ พิพัฒนวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายไพรัช  หนูเผือก
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นายอนุวัฒน์ ไชยหาญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางญาณิน อัตติลากุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักปลัดเทศบาล 

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่ มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด  ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งหน่วยงานและความรับผิดชอบดังนี้
ฝ่ายปกครอง
           ๑. งานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
               (๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
               (๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
           ๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
               (๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
               (๓) งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ  และสาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย
               (๔) งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับ    สาธารณภัยต่าง ๆ
               (๕) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               (๖) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
               (๗) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
               (๘) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
           ๓. งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
               (๒) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
               (๓) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
               (๔) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
               (๕) งานมวลชนต่าง ๆ  เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ฯลฯ
               (๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
           ๑. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานสารบรรณของเทศบาล
               (๒) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ
               (๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
               (๔) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
               (๕) การติดต่อและอำนวยความสะดวก การใช้ห้องประชุม
               (๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
           ๒. งานเลขานุการนายกเทศมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานการตรวจสอบ ตรวจทานเอกสารก่อนเข้าห้องผู้บริหาร  
               (๒) ทำการนัดหมาย/และจัดตารางนัดหมาย การประชุมต่าง ๆ
               (๓) จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการเพื่อดำเนินการเสนอก่อนและหลัง
               (๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
           ๓. งานกิจการสภา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (๑) งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
               (๒) รายงานการประชุมสภาเทศบาล
               (๓) งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภาเทศบาล
               (๔) งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ
            งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            (๑) พัฒนาการท่องเที่ยว ฟื้นฟู อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี  ศิลปกรรม โบราณวัตถุของเทศบาลให้อยู่ในสถานที่สมบูรณ์
            (๒) จัดระเบียบการพัฒนาบริการการท่องเที่ยวของเทศบาล
            (๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ ให้คำแนะนำ ความรู้ ข่าวสาร ต้อนรับอำนวยความสะดวก
            (๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนิติการ
            ๑. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (๑) ให้คำแนะนำปัญหากฎหมาย และตอบปัญหาชี้แจงต่างๆ แก่ประชาชน
                (๒) ดำเนินการทางคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง
                (๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
            ๒. งานตราเทศบัญญัติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (๑) พิจารณาร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
                (๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
            ๓. งานนิติกรรมและสัญญา
                (๑) งานจัดทำนิติกรรมหรือสัญญา
                (๒) งานติดตาม เร่งรัด ผู้กระทำผิดสัญญา
                (๓) งานบังคับให้ดำเนินไปตามสัญญา
                (๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-