หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประธานชุมชนคือใคร

โพสต์โพสต์แล้ว: 30 ธ.ค. 2009 15:15
โดย songphobk
ได้รับหนังสือรายงานกิจการเทศบาลบางปูแล้ว สงสัยว่าประธานชุมชนที่ระบุไว้ในหนังสือ มีที่มาอย่างไร บทบาทหน้าที่มีอะไรบ้างครับ
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่มานานพอควร แต่เพิ่งได้ยิน และไม่เคยเห็นตัว และไม่ทราบกิจกรรมของท่านเหล่านี้ จึงสงสัยครับ ใคร่ขอความรู้
จากท่านด้วยครับ

Re: ประธานชุมชนคือใคร

โพสต์โพสต์แล้ว: 11 ม.ค. 2010 15:19
โดย admin
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำนหนอดให้เทศบาลจัดตั้งชุมชนย่อย และเลือกคณะกรรมการชุมชนย่อยโดยอนุโลมรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 (ปรับปรุงใหม่) เพื่อให้การดำเนินงานของชุมชนในเขตเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ได้มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการปกครอง ปองกันแก้ไขปัยหา และพัฒนาชุมชนของตน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อประสาน ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนท้องถิ่นกับเทศบาล
เทศบาลตำบลบางปู จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

หน้าที่ของประธาน ตามระเบียบเทศบาลตำบลบางปู ว่าด้วย คณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ดังนี้
- ประธานกรรมการชุมชน มีหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ควบคุมการนับคะแนนออกเสียงชี้ขาด ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานของกรรมการชุมชนฝ่ายต่างๆ เป็นตัวแทนของกรรมการชุมชนในการติดต่อประสาณงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร และหน่วยงานเอกชนต่างๆ

คณะกรรมการชุมชนมีบทบาทหน้าที่โดยทั่วไป ดังนี้
1. เป็นผู้นำแกนกลาง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาชุมชน
2. สำรวจค้นหาปัญหาในชุมชน วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ
3. เสนอการขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เสนอแผนงานโครงการหรือความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปู
5. ออกระเบียบชุมชนของตนเองได้ โดยไม่ขัดตอ่ระเบียบนี้ และกฏหมายใดๆ
6. คัดเลือกผู้ช่วยกรรมการชุมชนฝ่ายต่างๆ ไดเฝ่ายละไม่เกิน 3 คน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกและร่วมใจพัฒนา
8. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมอันดีงาม และสร้างความสามัคคีในชุมชน
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
10. หน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 0-270910-17-20 ต่อ 402 ครับ