►โครงการรถบรรทุกสีขาว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

โครงการ รถบรรทุกสีขาว
"มุ่งมันพัฒนา เพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม"

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเข้มงวดกวดขันน้ำหนักรถบรรทุก ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืดอายุถนนไม่ให้ได้รับความเสียหายเร็วกว่าที่กำหนด มีผลทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุงทาง เป็นจำนวนมาก และส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งได้รับอันตรายจากการชำรุดเสียหายของถนน เกิดอุบัติเหตุทางการจราจร กรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก จึงได้ดำเนินการจับกุมรถบรรทุกที่บรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง กว่า ๔,๑๐๐ คัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ซึ่งการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินโดยกรมทางหลวง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่าผู้กระทำผิดมิได้เกรงกลัวกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ ดังนั้นปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกิน จึงเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลและแก้ไข มิใช่เพียงกรมทางหลวง หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเท่านั้น ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในองค์รวมได้ เพราะปัญหาดังกล่าวมีปัจจัยที่กระทบกับภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประกอบการรถบรรทุก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่อัตรากฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง กรมทางหลวง จึงได้นำเสนอโครงการรถบรรทุกสีขาวให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา ซึ่งเป็นนโยบายประชารัฐ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นที่น่าพอใจ กระทรวงคมนาคมจึงเห็นควรขยายโครงการรถบรรทุกสีขาว ให้ครอบคลุมสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคผู้ประกอบการการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

"สำหรับผู้ประกอบการขนส่งรายใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือมีความประสงค์จะร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านลิงค์ข้างล่างนี้"

:: เงื่อนไขและการสมัครเป็นสมาชิก ในโครงการรถบรรทุกสีขาว::
๑. ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่ง และยังดำเนินกิจการอยู่จนถึงปัจจุบัน
๒. สามารถเปิดเผยตัวตนต่อ คณะทำงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ิองในโครงการรถบรรทุกสีขาวได้ 
๓. ต้องมีความจริงใจกับการแก้ไขปัญหา และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี
๔. ต้องมี เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถใช้ติดต่อประสานงานได้
๕. ต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
๖. กรอกข้อมูล E-mail (ถ้ามี) เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และสาระสำคัญจากทางโครงการ   

:: เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ::
๑. ใบสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถบรรทุกสีขาว (ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ สมัครสมาชิก) พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
๓. ส่งใบสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถบรรทุกสีขาว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้อง
ตามที่อยู่นี้ โครงการรถบรรทุกสีขาว สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ๒/๔๘๖ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

*** ข้อมูลของผู้สมัครจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ ***


►สมัครสมาชิก


:: เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ::
๑. ผู้ประกอบการต้องสมัครเป็นสมาชิกของ "โครงการรถบรรทุกสีขาว" แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้
๒. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
๓. ผู้ประกอบการที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ประกอบการที่ร้องเรียน ต้องเป็นสมาชิกของโครงการรถบรรทุกสีขาว และต้องเปิดเผยตนเองต่อหน่วยงาน จะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม และชี้แจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบการที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ประกอบการที่ร้องเรียน ต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ
๕. ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน

*** หมายเหตุ : ช่องทางการแจ้งเบาะแส จะทำการแจ้งเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของโครงการรถบรรทุกสีขาวเท่านั้น ***

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-