►คู่มือความรู้สำหรับประชาชนและเครือข่าย เรื่องการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วม

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                  ด้วยภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบและความเสียหายขึ้นมากมาย ได้แก่ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้ำท่วม เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของผู้ประสบภัย สร้างความกดดัน เกิดความสูญเสียด้านทรัพย์สิน เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพขึ้นมากมายอย่างฉับพลัน รวดเร็ว ถือเป็นภาวะวิกฤต และภาวะอันตราย ผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ประสบภัย ซึ่งมักเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โรคติดต่อ หรือเกิดโรคระบาดขึ้น
                  กรมควบคุมโรคมีมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนและเครือข่าย จึงจัดทำคู่มือความรู้สำหรับประชาชนและเครือข่าย เรื่องการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมสำหรับประชาชนผู้ประสบภัย ให้ลดความเสี่ยงต่ออันตราย ลดการเจ็บป่วย และลดการเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ เมื่อเกิดภัยจากน้ำท่วมต่อไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชนดังกล่าวได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

ดาวน์โหลด
                  คู่มือประชาชน สำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-