►ประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          เทศบาลตำบลบางปู ได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ดังนี้

ที่ตั้ง  :   เลขที่  ๗๘๙  หมู่  ๑  ตำบลบางปูใหม่
            อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๘๐

โทรศัพท์ :

หมายเลขโทรศัพท์กลาง

02-174-3390-9

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขภายใน
นายกเทศมนตรี
111
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 115,116

รองนายกเทศมนตรี (รองอดุล)
222
รองนายกเทศมนตรี (รองสมพร)
333
ประธานสภาเทศบาล
410
รองประธานสภาเทศบาล
411,511
ปลัดเทศบาล
555
ห้องปลัดเทศบาล
100,103
รองปลัดเทศบาล
101
รองปลัดเทศบาล
102


สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
200
ฝ่ายบริหารทั่วไป
105
งานบุคลากร
203
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
202
งานธุรการ
106,107
ฝ่ายปกครอง
205
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ)
205
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
205
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
02-323-1899
โทรสาร
02-323-9473


งานทะเบียนราษฎร์ (ณ ที่ว่าการอำเภอฯ ชั้น 1 ด้านซ้ายมือ)
02-382-6078


กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
300
งานธุรการ
301,302,308
ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินฯ)
303,304,307
ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานพัสดุฯ)
306,309
ฝ่ายพัฒนารายได้ (จัดเก็บ, จดทะเบียนพาณิชย์)
305
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
305
โทรสาร
02-323-2553


กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
505
งานธุรการ
502-504
กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
315
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
312
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
312
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
312
ฝ่ายนิติการ/ศูนย์ดำรงธรรม
313
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
600
งานธุรการ
601-603
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ฯ)
02-323-2575


กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
888
งานธุรการ
120
งานการเงิน
126
งานบุคลากร
128
งานนันทนาการ
127
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 400
งานธุรการ
401-403
กองการประปา
ผู้อำนวยการกองการประปา
02-707-6343
งานธุรการ
02-323-9480
กองช่างสุขาภิบาล

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
123
งานธุรการ 124-125
งานประชาสัมพันธ์
110
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
02-323-1899
ร้องเรียนร้องทุกข์
02-323-9666


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-