►การต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวัน เวลาราชการ
            จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจต่างๆ จำนวนมาก ได้แก่ สถานที่ผลิตอาหาร/นำสั่งอาหาร สถานที่ขายยาทุกประเภท สถานที่ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท โรงพยาบาลเอกชน คลินิกทุกประเภท ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวจะต้องยื่นเพื่อขอต่ออายุหรือชำระค่าธรรมเนียม ประจำปี ๒๕๖๐ ตามประเภทใบอนุญาต
            ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดไม่ต่ออายุหรือชำระค่าธรรมเนียมตามประเภทใบอนุญาตนั้น ภายในวันที่กำหนด จะทำให้ใบอนุญาตดังกล่าวหมดสภาพหรือเสียค่าปรับ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและหากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โทร.๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๖ , ๑๐๙ ในวันเวลาราชการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอชำระค่าธรรมเนียมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-