►ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              เทศบาลตำบลบางปู จะดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์อบรมจริยธรรม เยาวชน วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ โดยอาศัยหลักธรรมคำสอนและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจภายใต้บรรทัดฐานแห่งประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
              จึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปลงผมนาค ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และพิธีเปิดโครงการ ฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชน วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์อบรมจริยธรรม เยาวชน วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสุมทรปราการ
****************************

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕)

       
เวลา ๐๗.๐๐ น.           
- ลงทะเบียน / รายงานตัว

เวลา ๐๙.๐๐ น.
- พบพระอาจารย์วิทยากร


- ซ้อมขานนาค

เวลา ๑๒.๐๐ น.
- รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.
- พิธีปลงผมนาค

เวลา ๑๖.๐๐ น.
- ขบวนแห่นาคไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปากน้ำ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
- รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕)

       
เวลา ๐๘.๐๐ น.           
-
พิธีขอขมา บิดา มารดา ผู้ปกครอง


-
มอบผ้าไตรแด่นาคผู้เข้าบรรพชา

เวลา ๐๙.๐๐ น.
-
พิธีเปิดโครงการฯ


-
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายเครื่องสักการะ(โดยนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู)


-
รายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ(โดยนางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล)


-
พิธีบรรพชา

เวลา ๑๑.๐๐ น.
-
ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ สามเณรบวชใหม่

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕)

       
เวลา ๑๖.๐๐ น.            
-
พิธีลาสิกขาสามเณรบรรพชา

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นเหมาะสม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-