►ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะและสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
             ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจได้เข้าร่วมชมงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ในภาคนิทรรศการ ภาคการเสวนา และภาคการอบรมฯ ได้ดังนี้
             ๑. ภาคนิทรรศการ ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานได้ ณ จุดลงทะเบียน EH 98-99 หรือกรณีที่ประสงค์จะเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมชมงาน ฯ (ตามเอกสารดาวน์โหลด ข้อ ๑.) ให้ วช. เป็นการล่วงหน้าภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ และ ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕
             ๒. ภาคการเสวนา สามารถส่งแบบตอบรับฯ (ตามเอกสารดาวน์โหลดข้อ ๒) ให้ วช. ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ และ ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕ หรือ ทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย (http://rlc.nrct.go.th/)
             ๓. ภาคการอบรม สามารถส่งแบบตอบรับฯ (ตามเอกสารดาวโหลดข้อ ๓) ให้ วช. เป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ และ ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕ หรือ ทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เอกสารดาวน์โหลด
             ๑. แบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน
             ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมภาคการเสวนาและการบรรยาย
             ๓. แบบตอบรับเข้าการเข้าร่วมฝึกอบรม
             ๔. กำหนดการหัวข้อกิจกรรม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-