►โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๐

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

           เทศบาลตำบลบางปู ได้ดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวข้อ "ความสุขและความสามมัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู" ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดการรู้รัก รู้สามัคคี ภายในหมู่คณะอันก่อให้เกิดความสุขในชุมชน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นลดความขัดแย้ง ส่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รายละเอียดดังต่อไปนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-