►การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กองสวัสดิการสังคม จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๐๒) ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพมาก่อนและย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่ เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมีสิทธิรับเงินในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ต้องนำเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ (สาขาใดก็ได้) พร้อมสำเนา
ในกรณีที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องแทนได้ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางปู ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ
กองสวัสดิการสังคม จะดำเนินการรับลงทะเบียนคนพิการ ผู้พิการสามารถยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการได้ตลอดปี และมีสิทธิรับเงินในเดือนถัดไปหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ต้องนำเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสำเนา
๒. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
๓. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
๔. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ (สาขาใดก็ได้) พร้อมสำเนา
ในกรณีที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องแทนได้ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางปู ในวันและเวลาราชการ
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
กองสวัสดิการสังคม จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์สามารถยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้ตลอดปี และมีสิทธิรับเงินในเดือนถัดไป ต้องนำเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา
๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาใดก็ได้) พร้อมสำเนา
๔. ใบรับรองที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัย
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางปู โทร. ๐-๒๑๗๔-๓๓๙๐-๙ ต่อ ๔๐๐ - ๔๐๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-