►ปฏิบัติตนดีเพื่อพิชิตโรคเบาหวาน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดคำขวัญในปี ๒๕๖๐ นี้คือ “Women and Diabetes : Our Right to a Healthy Future” โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญคือ “ผู้หญิงและเบาหวาน ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า” เพื่อเสริมพลังผู้หญิงมีความรู้สามารถดูแลปรับเปลี่ยนตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ จะช่วยลดเสี่ยงโรคเบาหวาน
            ข้อมูลจากสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติรายงานว่า ในปี ๒๕๕๘ มีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก ๔๑๕ ล้านคน คาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะเพิ่มเป็น ๖๔๒ ล้านคน เป็นผู้ป่วยหญิงถึง ๓๑๓ ล้านคน และพบว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๙ ของผู้หญิงทั่วโลก ส่วนประเทศไทยข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๗ มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน ๕ ล้านคน และโรคเบาหวานติดอันดับ ๒ ของการเสียชีวิตของผู้หญิงประเทศไทย โดยรายจ่ายด้านสุขภาพเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ร้อยละ ๑๒ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วยประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อราย ในส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๖๐ มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน ๒๑๑,๘๒๔ คน เป็นชาย จำนวน ๖๘,๘๓๓ คน เป็นหญิง จำนวน ๑๔๒,๙๙๑ คน
            โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง เนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ถ้าไม่ได้รับการรักษาถูกต้องอาจภาวะโรคแทรกซ้อนได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะแทรกซ้อนทางตา และทางไต เป็นต้น
             ปัจจัยเสี่ยงได้แก่การรับประทานอาหารไขมันสูง การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคนี้ อาการที่พบบ่อยคือปัสสาวะบ่อย หิวน้ำมาก เหนื่อยง่าย น้ำหนักลด สายตาพร่ามัว และเป็นแผลหายช้า การปฏิบัติตนป้องกันโรคยึดหลัก คือใส่ใจ ๓ อ. บอกลา ๒ ส. ได้แก่ อ. อาหาร หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็ม จัด อ. ออกกำลังกาย วันละ ๓๐-๖๐ นาที อย่างน้อย ๓-๕ วันต่อสัปดาห์ อ. อารมณ์ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ส. ไม่สูบบุหรี่ และ ส. ไม่ดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดังนั้น ประชาชนอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป ควรไปตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละครั้ง และขอรับปรึกษาที่คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-