►การกำหนดสถานที่รับแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่รอรับผู้โดยสาร (วิน) จักรยานยนต์รับจ้าง การขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


             ตามประกาศคณะกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การกำหนดสถานที่รับแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่รอรับผู้โดยสาร (วิน) จักรยานยนต์รับจ้าง การขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการประจำท้องที่อำเภอเป็นหน่วยประสานการดำเนินการตามประกาศ นั้น
             ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่ทราบ ดังนี้
             ๑. การรับแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองการขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ในสถานที่รอรับผู้โดยสาร (วิน) เดิม ซึ่งมีความประสงค์จะขับขี่รถจักรยานยนต์ในสถาที่รอรับผู้โดยสาร (วิน) ที่ตั้งอยู่แล้ว (การเพิ่มชื่อผู้ขับขี่ในวินเดิม) ให้แจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
             ๒. ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะซึ่งบัตรเดิมชำรุดหรือเสียหาย และผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะครั้งแรกยื่นคำขอมีบัตร ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมชำรุดสูญหาย หรือวันที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี
             ๓. ผู้มีความประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่รอรับผู้โดยสาร (วิน) จักรยานยนต์รับจ้าง (แห่งใหม่) ให้ติดต่อ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ (ฝ่ายความมั่นคง) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-