เทศบาลตำบลบางปู

ฝ่ายนิติบัญญัติ

โครงสร้าง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


ฝ่ายนิติบัญญัติ เทศบาลตำบลบางปู

 
 
 
 
นายสด ชูไสว
ประธานสภาเทศบาล
 
     
 

 
 
นางธารินี พินเที่ยง
รองประธานสภาเทศบาล
 
     
 
 
 
นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิภูษิต เกตุแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเปรม บุญทิน
สมาชิกสภาเทศบาล
(เลขานุการสภาฯ)

     
 
นายศักดา เรืองแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนาวี เรืองอร่าม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ คล้ายศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
     
 
นางณิชากร เชื้อไทย
สมาชิกสภาเทศบาล
นางถนอมศรี ทองเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
น.ส.ประภารัตน์ แจ้งสุทิมล
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู