►โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

  

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาสตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาภาคประชาชน เลขาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของกลุ่มพัฒนาสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในด้านภาวะผู้นำของสตรีมีประสิทธิภาพ พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มพัฒนาสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 442 คน ณ ศูนย์ประชุม SEA COMPLEX เทศบาลตำบลบางปู และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2567


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-