►โครงการอบรมบุคลากรด้านงานวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรด้านงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยผู้บริหาร ที่ปรึกษาภาคประชาชน เลขาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว ในการนี้ ได้เชิญวิทยากร นายพิชญะกฤษฎิ์  บ่อกลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลบางปู เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 83 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา การติดตามประเมินผลแผน ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ เชื่อมโยงกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-