►โครงการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสมุดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่สร้างสรรค์สังคมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดริเริ่ม กล้าคิดกล้าแสดงออก ได้แสดงความสามารถอย่างถูกต้องเหมาะสม ความน่าสนใจในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด และเป็นการกระตุ้นให้ห้องสมุดมีชีวิตและเกิดการเคลื่อนไหว

ห้องสมุดชุมชนเคหะสมุทรปราการ


สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วมจัดกิจกรรม


ห้องสมุดชุมชนเมฆฟ้าเพชรงาม

 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วมจัดกิจกรรม


 

ห้องสมุดชุมชนศิวะนคร
 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดชุมชนตำหรุ

 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วมจัดกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-