►โครงการสำนึกรักแผ่นดินชาติตระการ "ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ว่าการอำเภอชาติตระการ (หลังเก่า)"

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

จังหวัดพิษณุโลก โดยอำเภอชาติตระการได้จัดโครงการสำนึกรักแผ่นดินชาติตระการ "ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ว่าการอำเภอชาติตระการ (หลังเก่า)" เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อำเภอชาติตระการ ใช้บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รับทราบ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่การอำเภอชาติตระการ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เสริมสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ สร้างความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่น สร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายทำงาน รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น นับเป็นโครงการที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำหนังสือที่ระลึก 55 ปี เนื่องในโอกาสพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อำเภอชาติตระการ 1 พฤษภาคม 2567 (คลิกภาพเพื่อชมรายละเอียด)
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-