►โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาภาคประชาชน เลขาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และถวายเครื่องไทยธรรมแด่ พระราชวชิรธรรมวิธาน (หลวงพ่อพระมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) ณ วัดป่าวชิรบรรพต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดี  มีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานและนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-