►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3 /2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3 /2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาภาคประชาชน เลขาฯ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (เศรษฐา ทวีสิน) นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ เลขานุการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ และคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายพนา  รติมนพรกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงเรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท /การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย /เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี /ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวละ 3,000 บาท นายณัฐพงษ์  เสรีพาณิชย์การ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แจ้งเรื่อง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่ายสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมตามโครงการฯ แล้ว เป็นการแนะนำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมผู้สุงอายุเทศบาลตำบลบางปู จากนั้นรับชมวีดิทัศน์ และการดำเนินงานของชมรมฯ โดย นางสุวิมล  รอดบำเรอ ประธานชมรมผู้สุงอายุเทศบาลตำบลบางปู ชมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุ 5 ชุด ได้แก่ รำอวยพร, เต้นลีลาศ, ระบำตารีกีปัส, รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย และร้องเพลง ใจประสานใจ
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมขน ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่เทศบาลฯ สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เกิดความต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์ (Sea Complex)


 
 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-