►โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และขาดพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติ ให้มีหลักฐานในการแจ้งการเกิดเกินกำหนด หรือขอเพิ่มชื่ีอเข้าในทะเบียนบ้าน หรือรวมทั้งกรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานุบุคคลจากคนที่มีรายการในทะเบียนราษฎรระบุไม่ได้สัญชาติไทยเป็นคนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
สำหรับการดำเนินโครงการฯ กรมการปกครองได้ให้สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จัดให้มีการให้ยื่นคำร้องการแจ้งการเกิด การเพิ่มขื่อ การขอลงรายการสัญชาติไทย หรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนให้เป็นผู้มีสัญชาติไทย
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องตามโครงการฯ สามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู โทร. 0-2174-3390 - 9 ต่อ 1243 ในวันและเวลาราชการ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-