►โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3"

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


             ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมกับ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน โดยบริษัท ธนชาติประกันภัย จำดั (มหาชน) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว
             จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู