►การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลบางปู ยื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
            - แจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.๖ , ภ.ด.ส. ๗ , ภ.ด.ส.๘) ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
            - ชำระเงินภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๕

ภาษีป้าย
            - ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
            - ชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน
            - อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓)

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โทร ๐-๒๑๗๔-๓๓๙๙ ต่อ ๑๓๓๑-๑๓๓๔ หรือโทร. ๐๖-๓๕๗๕-๕๑๕๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
       กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู