►การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าวดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวดังกล่าวให้เจ้าของสถานประกอบการ นายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าว ตลอดจนหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
          1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
          2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 5)
          3. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
          4. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 4)
          5. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานฯ (ฉบับที่ 2)
          6. แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู