►กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


             กลไกของการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ที่นอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
"กองทุนพัฒนาไฟฟ้า" เป็นกองทุนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็น "นิติบุคคล" ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
             วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น อีกทั้งพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทย ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และเกิดการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติ มาตรา 97 มีข้อกำหนดการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่วนสำคัญ คือ มาตรา 97(3) กำหนดใช้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนา หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เกือบ 10 ปีที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้ทำหน้าที่ดูแลชุมชนที่มีโรงไฟฟ้า มีการใช้เงินเพื่อพัฒนาชุมชนในหลายด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอกสารแนบท้าย
1. คลิปวีดีโอ
2. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ พ.ศ.2563
3. ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ พ.ศ.2563
4. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ พ.ศ.2563
5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ 5502/ว 8321 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
6. คู่มือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู