►ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

         เทศบาลตำบลบางปู ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่

เรื่อง

ระยะเวลาขยายตามเดิม

ระยะเวลาที่กำหนดขยายเวลาออกไป

 1.

การแจ้งประเมินภาษี

ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ภายในเดือนสิงหาคม 2564

 2.

การชำระภาษีตาม
แบบแจ้งประเมิน

ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ภายในเดือนตุลาคม 2564

 3.

การผ่อนชำระภาษี

งวดที่ 1 ภายในเดือนสิงหาคม 2564
งวดที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2564

งวดที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2564
งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

 4.

การมีหนังสือแจ้งเตือน
ผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี

ภายในเดือนกันยายน 2564

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

 5.

การแจ้งรายการภาษี
ค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน

ภายในเดือนตุลาคม 2564

ภายในเดือนธันวาคม 2564

         หากผู้ชำระภาษี มีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางปู หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 02-323-2553


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู