►ประกาศการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
            1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
            2. ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
            3. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
            4. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.3 จำนวน 1 อัตรา
            5. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู