►แผ่นพับขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


          ปัญหาที่ดินว่างเปล่าในเมืองไม่ได้รับการพัฒนา ที่ดินในชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบทางผังเมือง หรือพื้นที่ซึ่งประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ เข้าไม่ถึง ตลอดจนที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออก หรือรูปแปลงที่ดินบิดเบี้ยว ใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สะสมกันมาตั้งแต่อดีตที่เกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างอิสรเสรี ซึ่งนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนยากแก่การแก้ไข หากมีการนำวิธี "จัดรูปที่ดิน" มาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จะทำให้พื้นที่บริเวณที่ได้รับการรูปที่ดินใหม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าและแปลงที่ดินได้รับการจัดแปลงใหม่จะมีมูลค่าสูงขึ้นด้วย


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู