►แนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ เพื่อเป็นการยกระดับ ความปลอดภัยในการบริการ ป้องกันการแพร่ระบาดและการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการรับส่งอาหารและพัสดุฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
               1. จัดทำฐานข้อมูลการให้บริการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการย้อนหลังได้
               2. มีการคัดกรองผู้ให้บริการ
               3. จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ
               4. ใช้วิธีวัดระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (Social Distancing)
               5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้บริโภคให้มีบริการอย่างต่อเนื่อง
               6. มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้า อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขการให้บริการให้ครบถ้วนชัดเจน

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู