►การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


                ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น
                กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการฯ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสุมทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ และนำเสนอความเป็นมาโครงการ เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสำคัญของโครงการ ผู้ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ แนวทางการป้องกันเบื้องต้น ข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมของแต่ละทางเลือก และข้อดีข้อเสียของทุกทางเลือก ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู