►สื่อสร้างความเข้าใจสิทธิและนโยบายใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดทำสื่อความรู้สิทธิและนโยบายใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อสื่อสารนโยบาย "ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบริการสาธารณสุข" ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และปรับปรุงข้อมูลสิทธิประโยชน์บัตรทองจำนวน 3 รายการ ได้แก่ คู่มือผู้ใช้สิทธิฯ แผ่นพับ และโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ วิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

              เทศบาลตำบลบางปู จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ดังกล่าว ให้ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้สิทธิบัตรทองได้อย่างถูกต้องและสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) และเพื่อติดตามปรับปรุงการสนับสนุนสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพต่อไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู