►การปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เทศบาลตำบลบางปู มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 กำหนดให้ปิดสถานที่ ข้อ 1.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนจึงให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู