►แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบแนวทาง เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ 2) คนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน 3) ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ต้องดำเนินการตามแนวทางดังนี้
            1. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (http://e-workpermit.doe.go.th) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 - 13 กุมภาพันธ์ 2564
            2. การตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโควิด - 19 และซื้อประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
            3. เมื่อได้รับผลตรวจสุขภาพ ให้ยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1,900 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้ว ขอรับอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ (http://e-workpermit.doe.go.th) ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564
            4. จัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรชมพู ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สมุทรปราการ ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอบางเสาธง ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (ค่าทำทะเบียนประวัติ/บัตรชมพู 80 บาท)
            5. สำหรับคนต่างด้าวที่จะทำงานในกิจการประมงทะเลจะต้องไปทำหนังสือคนประจำเรือ ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ (ค่าทำหนังสือคนประจำเรือ 100 บาท)
            เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คนต่างด้าวจะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวได้ทราบและเร่งดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

            สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำชี้แจง และเอกสารที่ต้องใช้ได้ที่ http://www.doe.go.th/samutprakarn สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-395-5990-1 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 310/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร 02-395-5994กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู