►การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลบางปู ยื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
            - แจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.๖ , ภ.ด.ส. ๗ , ภ.ด.ส.๘) ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
            - ชำระเงินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ภาษีป้าย
            - ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
            - ชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน
            - อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓)

ประเภทป้าย

อัตราภาษีป้าย (บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

ลักษณะป้าย
แบบเคลื่อนที่/เปลี่ยนข้อความ/ภาพได้

ลักษณะป้าย
แบบคงที่/ไม่เปลี่ยนข้อความหรือภาพ

(๑) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

๑๐

(๒) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือเครื่องหมายอื่น

๕๒

๒๖

(๓) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

๕๒

๕๐

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โทร ๐-๒๑๗๔-๓๓๙๙ ต่อ ๑๓๓๑-๑๓๓๔ หรือโทร. ๐๖-๓๕๗๕-๕๑๕๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
       กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู