►การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้ส่งสำเนาหนังสือสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งให้ทราบว่า รัฐบาลกัมพูชาเห็นชอบให้ต่ออายุการใช้งานของเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยให้สามารถขอต่ออายุเอกสารการเดินทางได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย โดยขอความร่วมมือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไทยรวมทั้งนายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานกัมพูชา เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว

             จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและนายจ้างที่มีแรงงานกัมพูชาได้ทราบและขอความร่วมมือแจ้งให้แรงงานกัมพูชาที่อายุการใช้งานของเอกสารการเดินทางสิ้นสุดลงสามารถดำเนินการขอต่ออายุเอกสารเดินทางได้ตามแนวทางข้างต้นต่อไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู