►เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เพียงวันเดียวเท่านั้น
              สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ข้อมูล การแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการแจ้งเหตุ ดังนี้
              • ให้แจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
              • โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุ เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
              • ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือ นับแต่วันเลือกตั้ง
              • โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-141-8888


อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คลิกที่นี่

สายด่วน 1444 "ทุกคำถามมีคำตอบ ทุกคำตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจ"

ถาม - ตอบ เลือกตั้งท้องถิ่น : คลิกที่นี่

แอปพลิเคชั่น SMART VOTE อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้สมัคร พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และข้อมูลอื่น ๆ : คลิกที่นี่

แอพพลิเคชั่น ตาสับปะรด รายงานสถานการณ์ทั่วไป/แจ้งข่าวทุจริตการเลือกตั้ง : คลิกที่นี่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู