►กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2553

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2553 เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีผลการใช้บังคับตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
            1. มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
            2. ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่
                2.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                2.2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
                2.3 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
                2.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
                2.5 หนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
                ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและค่าบริการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
            3. แนวทางการปฏิบัติในการยกเว้นค่าธรรมเนียม
                3.1 กรณีการขออนุญาตและขอหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรองการแจ้ง
                3.2 กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึดตามวันสิ้นอายุใบอนุญาต ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมายื่นคำขอต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมชำระค่าธรรมเนียมไปก่อนแล้ว หากประสงค์จะขอคืนค่าธรรมเนียม จะต้องมีหนังสือขอคืนค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าว โดยยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
                3.3 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้ปรากฎหลักฐานการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ในเอกสารที่แสดงการอนุญาตหรือรับรองการแจ้ง

รายละเอียดแนบท้าย
             1. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ
             2. แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอณุญาตฯ
             3. Infographic กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู