►ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและออกแบบสะพานเลียบชายทะเลเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ ๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เทศบาลตำบลบางปูขอเชิญประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ในการดำเนินงานของโครงการนั้น เทศบาลตำบลบางปู ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นของโครงการ ประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู