►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 5 มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ว่าด้วยเรื่อง โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 / การลดปริมาณขยะเปียก / การเก็บขยะ จุดที่ 1 คลองกะลาวน และจุดที่ 2 เกาะแขก / แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปลูกข้าว) / คำร้องต่าง ๆ เช่น การขอใช้เต็นท์ การขอถังขยะ การตัดต้นไม้ ฯลฯ / แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี พ.ศ.2564 / การเบิก-จ่าย เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชน / ติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการอุดหนุนกิจกรรมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2563 / ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามแผนชุมชน ประจำปี  พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างชุมชนกับเทศบาลฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู